Tanie strony internetowe cennik

Newsletter

Polecamy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
O nas

Stowarzyszenie Duma i Nowoczesność posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

Celami Stowarzyszenia jest działalność na rzecz:
a) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
b) mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
c) działalności charytatywnej;
d) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
e) wypoczynku dzieci i młodzieży;
f) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
g) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
h) porządku i bezpieczeństwa publicznego;
i) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
j) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich;
k) ratownictwa i ochrony ludności;
l) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
ł) pomocy Polonii i Polakom za granicą;
m) kombatantów i osób represjonowanych;
n) rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
o) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.


Sprawozdania za 2014 r.

Sprawozdanie finansowe - bilans i rachunek 2014 r.:
http://din.org.pl/images/stories/bilansrachunek2014.pdf
Sprawozdanie finansowe - informacja dodatkowa 2014 r.:
http://din.org.pl/images/stories/informacjadodatkowa2014.pdf
Sprawozdanie merytoryczne 2014 r.:
http://din.org.pl/images/stories/sprawozdaniemerytoryczne2014.doc

Sprawozdania za 2015 r.

Sprawozdanie finansowe - bilans 2015 r.:
http://din.org.pl/images/stories/bilans2015.pdf
Sprawozdanie finansowe - informacje 2015 r.:
http://din.org.pl/images/stories/informacja2015.pdf
Sprawozdanie merytoryczne 2015 r.:
http://din.org.pl/images/stories/merytoryczne2015.pdf
Sprawozdanie finansowe - rachunek zysków i strat 2015 r.:
http://din.org.pl/images/stories/rachunek2015.pdf
Sprawozdanie finansowe - wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2015 r.:
http://din.org.pl/images/stories/wprowadzenie2015.pdf

Sprawozdania za 2016 r.

Sprawozdanie finansowe - bilans 2016 r.:
http://din.org.pl/images/stories/bilans2016.pdf
Sprawozdanie merytoryczne 2016 r.:
http://din.org.pl/images/stories/merytoryczne2016.pdf
Sprawozdanie finansowe - rachunek zysków i strat 2016 r.:
http://din.org.pl/images/stories/rachunek2016.pdf
Sprawozdanie finansowe - wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2016 r.:
http://din.org.pl/images/stories/wprowadzenie2016.pdf

Sprawozdania za 2017 r.
Sprawozdanie finansowe - bilans 2017 r.:
http://din.org.pl/images/stories/bilans2017.pdf
Sprawozdanie merytoryczne 2017 r.:
http://din.org.pl/images/stories/merytoryczne2017.pdf
Sprawozdanie finansowe - rachunek zysków i strat 2017 r.:
http://din.org.pl/images/stories/rachunek2017.pdf
Sprawozdanie finansowe - wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2017 r.:
http://din.org.pl/images/stories/wprowadzenie2017.pdf